Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Funktionskontrollanterna i Sverige

Funktionskontrollanterna i Sverige bildades i juni 1993. Initieringen skedde bl.a. av Boverkets ventilationsansvarige handläggare som ansåg att det behövdes en organisation som tolkade och samordnade ”Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273) för alla de befattningshavare som skulle utföra arbetet. FunkiS användes från början som föreningens arbetsnamn och är idag väletablerat och har ca 1200 medlemmar. Medlemskapet är personligt och kan förvärvas av alla som har behörighet att utföra OVK eller är kommunala handläggare av OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). FunkiS är en ideell föreningen. Verksamheten finansieras genom medlemmarnas avgifter, symposieavgifter etc. Arbetet är inriktat på att tolka författningen och informera medlemmarna om administrativa, tekniska, etiska och juridiska aspekter, samt ge de konkreta anvisningar som tolkningen för med sig.

Frågor och svar

Frågor från medlemmarna besvaras av FunkiS styrelse, FunkiS Tekniska Råd (TR), eller Etikgruppen beroende på frågornas art. Det är viktigt att medlemmarna kan få direkt kontakt med styrelsen och de fackutskott och kommittéer som styrelsen har utsett, och få svar på sina angelägna frågor. Vi jobbar för att kunna ge snabba, välmotiverade och genomarbetade svar. TR-frågor sammanställs kontinuerligt i FOS (Frågor Och Svar) som kommer att läggas ut i Forum. FARO och FARO-S tillhandahålls också för hjälp vid tolkning av anmärkningar, och de kan laddas ned i Forum. Medlemmarna kan även föra diskussioner om aktuella spörsmål när det gäller OVK i Forumet.

Lokalavdelningarna

FunkiS har 20 st. lokalavdelningar fördelade över hela landet. En viktig del av vårt arbete sker ute i lokalavdelningarna. Varje lokalavdelning har nära kontakt med de olika beställarkategorierna, deras behov och synpunkter på funktionskontrollen. De har också nära kontakt med kommunernas representanter och tillsynsmyndigheter. Lokalavdelningarna anordnar ofta temadagar, kring aktuella ventilationsfrågor. Till dessa inbjuds förutom medlemmarna, kommunala handläggare, byggnadsägare m fl

OVK-protokollet

FunkiS har i många år salufört ett eget OVK-protokoll (accessdatabas) med protokoll och intyg. Detta program har 2012 övergått i Styrovent ABs ägo och frågor om det accesdatabasprotokollet besvaras inte längre av Funkis.

Det finns en av Boverket rekommenderat OVK-protokoll i form av en excelfil om kan hämtas på i FunkiS Forum. Det är en låst version men man kan kontakta *protected email* för att få hjälp med att låsa upp det. Under hösten 2015 och efterföljande vinter kommer Funkis tillsammans med REQS att presentera ett nytt central placerat OVK-protokoll. Utblidning för våra medlemmar kommer att ske tillsammans med lokalavdelningarna. Läs mer om detta i våra nyhetsbrev.

Villkor

I samråd med de stora fastighetsägarna har FunkiS tagit fram ”Allmänna villkor för funktionskontroll av ventilationssystem”, till nytta vid kvalitetssäkring av avtal om OVK-uppdrag

Minimivillkor

Miniminivåer dvs. den minsta omfattning som OVK respektive DU-instruktioner ska ha för att uppfylla myndighetskraven, har tolkats av FunkiS och finns redovisad i en särskild broschyr. Naturligtvis förordar FunkiS att kontroll utöver miniminivån genomförs, men det är alltid byggnadsägaren som avgör vad som ska ske utöver minimiomfattningen.

Utbildning

Radonutbildning genomförs årligen för att ge specialkunskap om radonåtgärder och deras vidmakthållande. Snabbkurs i regelverkskunskap finns för de som vill förnya sin behörighet. En handbok med regelverk finns som en del av kurslitteraturen. För självstudier finns ett Diagnostiskt prov som omfattar 160 frågor.

Representation

FunkiS finns i olika referensgrupper som berör eller anknyter till OVK-området. Boverket har startat upp ”fyrklövern”, ett begrepp för samordning av kvalitet, teknik och etik. FunkiS är ett av klöverbladen som ska verka för att ge OVK-arbetet fortsatt genomslagskraft.

Kostnaderna för OVK

FunkiS arbetar målmedvetet får att hålla nere kostnaden för OVK. Främst genom kursverksamhet och genom att tillhandahålla och vidareutveckla alla de hjälpmedel som beskrivs ovan.

Årsmötet 2012 med konferenser och utställningar hölls den 26 – 27 april på Haga Slott i Enköping. Det var Tekniska Rådet stod som ansvarig och organisatör. Mer information om årsmötet och konferenserna kan hämtas av medlemmar i Forum på Årsmötessidorna.
Årsmötet 2013 med konferenser och utställningar hölls i Ulricehamn torsdagen den 16 maj med temadagar och konferenserna varade 16 – 17 maj. Bilder och referat finns på Funkis Facebook och materialet från konferenserna har sänts via mejl ut till alla deltagare.
Årsmötet 2014 med konferenser, utställningar och temadagar hölls 10 – 11 april i Skåne. Den här gången var det lokalavdelningen i Skåne som genom sina medlemmar Rolf, Lars och Peter i styrelsen anordnade årsmötesdagarna med tillhörande konferenser, utställningar och aktiviteter i samband med årsmötet.
Årsmötet 2015 med konferenser, utställningar och temadagar hölls 21 – 22 maj i Stockholm. Styrelsen anordnade årsmötesdagarna med tillhörande konferenser, utställningar och aktiviteter som hölls på m/s Viking Cinderella i samband med årsmötet. Dokumentationen från temadagen finns på Funkis facebooksida,
Årsmötet 2016 med konferenser, utställningar och temadagar hölls i Göteborg 12-13 maj. Det var Funkis lokalavdelningar i västra Sverige som den här gången anordnade årsmötesdagarna med tillhörande konferenser, utställningar och aktiviteter i samband med årsmötet.
Årsmötet 2017 med konferenser, utställningar och temadagar hölls i Östersund 4-5 maj. Det var Funkis lokalavdelningar i Jämtland som den här gången tillsammans med styrelsen anordnade årsmötesdagarna med tillhörande konferenser, utställningar och aktiviteter i samband med årsmötet.

Symposier vid årsmötet

I samband med årsmötena anordnas symposier och konferenser med framstående föredragshållare inom områden som berör funktionskontrollen, författningskunskaper, miljöfrågorna och ventilationsteknik i allmänhet. Det finns även ett antal utställare som visar sina produkter i samband med årsmötena.

Att hålla sig uppdaterad

Nyhetsbrevet från www.slussen.biz kan alla Funkis medlemmar prenumerera på kostnadsfritt via länken HÄR

Nya OVK-regler från och med den 2 maj 2011

Den nya Plan- och bygglagen (2010:900) och den nya plan- och byggförordningen (2011:383)  trädde i kraft den 2 maj 2011. Som följd av den nya lagen och förordningen upphörde förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Motsvarande bestämmelser infördes i stället i den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL och i den nya plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. PBL beslutades av riksdagen medan PBF beslutades av regeringen. Tidigare Boverkets OVK-föreskrifter och allmänna råd (ÖVR 85 – BFS 2009:5) ersattes av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 011:16, OVK 1 som har anpassats till den nya PBL och PBF och gäller från 2 maj 2011.

Förutom att rätta upp hänvisningar så införs bl.a. regler om att den som är eller blir certifierad funktionskontrollant automatiskt även blir certifierad sakkunnig inom luftområdet, avsnitt 6:2 BBR. Sakkunniga inom luft är personer som har K-behörighet (komplicerad art).

Enligt nya PBL ska en funktionskontrollant alltid vara certifierad. Det finns inte någon övergångsbestämmelse i lagen som gör det möjligt för inte certifierade personer att arbeta. Funktionskontrollanter kan alltså inte längre godkännas av kommunen för viss kontroll.

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in