Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Föreningsstadgar
Antagna av föreningsstämma 1993-06-15
samt vad som gäller
§2 – antagen av föreningsstämma 1997-10-28,
§5 och §10 – antagna vid föreningsstämma 2001-06-19,
§9 – antagen vid extra stämma 2005-03-22, föreningsstämma 2005-04-14 samt vid extra föreningsstämma 2011-10-03 och vid årsmöte 2012-04-26,
§7, §8, §9 och §10 antagna av föreningsstämma 2013-05-16 och 2014-04-10.

§ 1 Föreningens firma
Föreningens namn ska vara Funktionskontrollanterna i Sverige. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordföranden i förening med två styrelseledamöter. Styrelsen kan ge fullmakt om ensam teckningsrätt i  enskilda fall till styrelseledamot.

§ 2 Föreningens säte
Funktionskontrollanterna i Sverige har sitt säte på den ort där kansliet finns

§ 3 Ändamål
Föreningen har som målsättning att
-Samla behöriga sakkunniga funktionskontrollanter enligt gällande regelverk.
-Verka för en enhetlig teknisk och etisk nivå på funktionskontrollerna i landet
-Verka för informationsspridning och kunskapsåterföring till medlemmarna

§ 4 Organisation
Föreningens angelägenheter handhas av stämma och styrelse. Inom föreningen kan bildas lokalavdelningar på initiativ av minst fem medlemmar i aktuell region eller av styrelsen. Lokalavdelningar ska arbeta efter av stämman antagna stadgar.
Fackutskott och kommittéarbete
Fackutskott och kommittéer kan bildas på initiativ av styrelsen eller av minst fem medlemmar efter styrelsens godkännande.
Styrelsen fastställer arbetsordning för utskott och kommittéer, vilka ska arbeta inom avgränsade tekniska områden.

§ 5 Medlemsskap och uteslutning av medlem
Till medlem kan antagas person som är certifierad som sakkunnig funktionskontrollant enligt gällande regelverk  erhållit behörighet för funktionskontroll av ventilationssystem enligt gällande regelverk eller är handläggare vid kommunal nämnd som fullgör kommunens uppgifter avseende funktionskontroll av ventilationssystem.
Uteslutning av medlem kan beslutas av föreningens styrelse i följande fall:
-Medlem som häftar i skuld till föreningen för förfallna avgifter, och som trots anmaning underlåter att betala dem.
-Medlem som förfar i strid med dessa stadgar eller i strid med beslut som fattats i vederbörlig ordning av föreningens organ,eller på annat sätt illojalt mot föreningen, och som ej efter anmaning vidtager effektiv rättelse.
-Medlem som endera under giltighetstiden fått sin behörighet som funktionskontrollant indragen, eller som inte fått den förnyad efter giltighetstidens utgång.
Ordinarie stämma beslutar om utesluten medlem kan återinväljas.

§ 6 Medlems skyldigheter
Det åligger medlem att
-efterleva föreningens stadgar
-följa av föreningen i behörig ordning fattade beslut
Uppkommer frågor om medlems underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter, äger medlemmen rätt att gå i svaromål inför styrelsen innan frågan slutligt avgörs av denna.

§ 7 Medlems- och serviceavgifter
Avgifterna erläggs av antagen medlem det år då inträde sker. Avgiften bestäms på årsmötet, och gäller då för resterande del av aktuellt år. Medlem erlägger därefter årligen under första kvartalet mot faktura avgifter för hela kalenderåret. Avgifternas belopp bestäms av årsmötet. Medlem som inträder under sista kvartalet betalar avgift som täcker även efterkommande år. Till föreningen erlagda avgifter återbetalas ej.

§ 8 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper ska föras per kalenderår.
För granskning av styrelsens förvaltning samt av föreningens räkenskaper utses av ordinarie stämma två revisorer jämte en suppleant för dessa.
Styrelsens förvaltningsberättelse med balans och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast en månad före den dag då ordinarie stämma ska hållas. Revisorerna avger senast två veckor före ordinarie stämma berättelse över styrelsens förvaltning under föregående räkenskapsår samt därvid tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Föreningens beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är stämman.
Medlems rösträtt vid stämman utgörs av en röst. Genom befullmäktigat ombud kan medlem utöva rösträtt vid stämman. Dock äger ingen rätt att rösta för mer än sig själv och ytterligare en medlem. Alla beslut som icke rör ändring av dessa stadgar fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal bifalles mötesordförandens åsikt.

Ordinarie stämma, årsmöte
Årsmöte ska hållas en gång årligen under perioden mars-maj månad. Följande ärenden ska förekomma på årsmötet:
1 Val av ordförande och sekreterare för stämman
2 Val av två justeringsmän
3 Fråga om stämman blivit vederbörligen sammankallad
4 Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning för föregående räkenskapsår
5 Revisorernas berättelse för föregående räkenskapsår
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Fastställande av medlems- och serviceavgifter till föreningen.
8 Val av styrelseledamöter
9 Val av revisorer
10 Val av ledamöter i valberedningen
11 Övriga ärenden

Medlemmars motioner till stämman ska vara ingivna senast den 31:e januari Det åligger styrelsen att upptaga sådant ärende på föredragningslistan. Kallelse med föredragningslista ska utsändas till medlemmarna senast tre veckor före den dag då stämman ska hållas.

Extra stämma
Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar, eller då minst en fjärdedel av medlemmarna så begär. Kallelse med föredragningslista ska utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före den dag då stämman ska hållas.

§ 10 Styrelse
Ledningen av föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den väljs bland föreningens medlemmar och ska bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter. Styrelseledamöter väljs för 2 år. Avgår styrelseledamot i förtid verkställs fyllnadsval vid nästkommande föreningsmöte. Den då invalde ledamoten intar sin föregångares ställning beträffande mandattid och omval. Årsmötet väljer styrelsens ordförande, medan styrelsen inom sig utser övriga funktionärer.  Styrelsen är beslutsför då  mer än hälften  av styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om uteslutning av medlem ska detta biträdas av minst 80% av antalet styrelseledamöter.

§ 11 Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltiga endast om det fattas vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, samt om det vid den sista biträds av minst två tredjedels majoritet.

§ 12 Upplösning
För beslut om upplösning gäller vad som i §11 stadgas. Om beslut om upplösning fattas vid det första mötet ska styrelsen till följande möte framtaga förslag till disposition av föreningens tillgångar

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in