Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Certifierings- och omcertifieringskurs

En tredagarskurs för de som ska skaffa sig riksbehörighet för att få utföra OVK. Här behandlas såväl nya som gamla regelverk och det ges en ingående förklaring till OVK med alla aktörerna som berörs. Dag tre skrivs tentamen i samverkan med någon av de tre cetrifieringsorganen.
AV PBL framgår att funktionskontrollen ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften.
Kursen vänder sig till dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.

Förkunskaper:
För dig som ska ansökan om ny certifiering krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 7-16§§ i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16 OVK1)

För dig som ska omcertifieras gäller att:
– du arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden (5 år).
– aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller en byggnadsnämnd.
– att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din certifiering. Detta visar du genom ett skriftligt prov.

Syfte:
Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver om äldre och nu gällande
lagar och föreskrifter som krävs för certifieringsprovet.

Kursinnehåll:
– Genomgång av äldre och gällande lagar, förordningar och föreskrifter så som PBL, PBF, BBR AFS mm. som berör gällande område.

Certifieringsprov:
– För dig som har för avsikt att skriva certifieringsprovet arrangerar certifieringsorganet i samverkan med FunkiS i direkt anslutning till kursen det skriftliga provet.
– Separat kostnad för certifieringsprovet som tas ut av certifieringsorganet.

Anmälan till kurserna ska alltid göras på http://anmalan.funkis.seoch fakturan kommer sedan från utbildaren.

Välkommen till ännu en givande kurs med FunkiS Kurt Ingeberg (Kursansvarig)

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in