Kurs för kommunala handläggare

Vidareutbildning och nyutbildning för kommunala handläggare av OVK
Kurserna för de kommunala handläggarna av OVK är en del av FunkiS utbildningssatsning. Kurserna är ett led i Funkis strävan att kommunala handläggare och OVK-kontrollanter tillsammans ska kunna bistå byggnadsägare att rätta till brister och fel som uppdagats vid OVL-kontrollen. Kurserna ger dig en diger kunskaper om regelverk och hur olika ventilationssystem är uppbyggda och hur de ska fungera.

Funktionskontrollanter ska ha dokumenterade kunskap om regelverken.

Kursen vänder sig främst till såväl kommunala handläggare av OVK-frågor som Länsstyrelserna övervakande personal.

Aktuell förteckning över Funkis-anslutna kommunala handläggare för OVK finns på hemsidans förstasida

Anmälan till kurserna för kommunala handläggare höstterminen 2017

Kurser för kommunala OVK-handläggare (UVKK)

Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) ska byggnader ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i frågan om bl. a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering. Av lagen framgår vidare bland annat att ett ventilationssystem ska ”hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål” menas ett längre gående krav än begreppet underhåll. Det innebär bl. a. att ventilationssystemets funktion ska bibehållas för att fungera tillfredställande. Sverige har för att tillgodose kraven PBL om funktionskontroll av ventilationssystem Av PBL framgår att syftet med funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader.

De kommunala handläggare av OVK-frågor ska vara så pass insatta i teknik och regelverk att de ska kunna bistå byggnadsägare vars ventilationsanläggningar inte är godtagbara efter en OVK-kontroll.
Den kommunala nämnd som handlägger plan och byggfrågor är tillsynsmyndighet för OVK-handläggningen. Kraven på tillsynsmyndigheterna som handlägger OVK har ökat genom att Länsstyrelsen nu har intensifierat tillsynsarbetet för kommunerna. Detta innebär att det kommer att bli extra tryck på de kommunala handläggarna av OVK.

FunkiS (Funktionskontrollanterna i Sverige) erbjuder kurser för att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem. På kursen går vi igen bl a kraven på tillsynsmyndighetens arbete med OVK-handläggningen samt förslag på kommunikation med byggnadsägaren.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med OVK inom den kommunala förvaltningen men även till dig som arbetar på Länsstyrelserna med att övervaka att regelverket för OVK fullgörs av kommunerna.

Förkunskaper:
Det krävs här inga formella förkunskaper men det underlättar om du känner till vad som står i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16 OVK1)

Syfte:
-Syftet med kursen är att ge dig som kommunal handläggare information om gällande regler och förordningar gällande hantering av funktionskontrollen av ventilationssystem, OVK.
-Tolkning av reglerna
-Vad händer hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK-protokoll?
-Hur övervakar jag att regelverket efterlevs?
-Byggnadsnämndens informationsansvar
-Byggnadsnämndens möjligheter till ingripande
-Boverkets och länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna
-Praktiska exempel på kommunernas kommunikation med byggnadsägaren vid olika fall av brister hos byggnadsägarens åtagande.

Kursinnehåll:
– Genomgång av äldre och gällande lagar, förordningar och föreskrifter så som PBL, PBF, BBR AFS mm. som berör gällande område.
– Genomgång och förklaring hur ventilationssystem typ S, F, FX, FT och FTX är uppbyggda och hur de ska underhållas.
– Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem OVK-regelverket
– Genomgång av de krav enligt PBL, PBF, BBR m.fl. som styr samhällets tillsyn över funktionskontrollen som ligger på kommunerna.

Kurserna är öppna för alla och med en reducerad kurskostnad för medlemmar i FunkiS