VARFÖR OVK?

funkis

Vad betyder OVK egentligen?

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll

Ren luft är ingen självklarhet! Vi måste slå vakt om att luften vi andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft. I Sverige tillbringar vi 90 % av vårt liv inomhus. Inomhusluft med god kvalitet är en viktig grund för vår hälsa. Särskilt viktig för dem som ännu ej har fullt utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar, men även för dem som har nersatt immunförsvar såsom gamla och sjuka. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas! Men god ventilation är heller ingen självklarhet. Ventilationssystemet måste vara rätt utformat, väl underhållet och ha enkla och klara driftsinstruktioner. Detta gäller alla system från “enkla” självdragssystem till komplicerade till- och frånluftssystem med värmeväxling mm. Vi måste fortlöpande kontrollera att systemen fungerar på avsett vis och rätta till eventuella felaktigheter. Det är ju vår egen hälsa som står på spel.

KONTROLLEN

Kontrollen är återkommande enligt intervaller som Boverket anger Hur skall då detta kunna säkerställas? Den 1 januari 1992 trädde “Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem” i kraft. Den ingår i Svensk författningssamling och betecknas SFS 1991:1273. Boverket har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om intervaller för kontrollen och vilka byggnader/ventilationssystem som är undantagna samt kraven på personer som skall få utföra kontrollen (Riksbehöriga) Boverket har sammanställt allt i “Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Där finns utöver OVK-förordningen även ÖVR85 som är den nu giltiga föreskriften med tillhörande allmänna råd. Från 2 maj 2011 ingår bestämmelserna om OVK i PBL och PBF.

1. Denna författning träder i kraft den 2 maj 2011, då verkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem ska upphöra att gälla.
2. Den som innehar certifikat som riksbehörig funktionskontrollant enligt äldre bestämmelser med behörighet N eller K har rätt att, utifrån sin behörighet, arbeta som sakkunnig funktionskontrollant enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och som sådan sakkunnig som avses i 10 kap. 8 § 2 lagen under certifikatets giltighetstid. Innan riksbehörig funktionskontrollant tar uppdrag som sakkunnig funktionskontrollant eller som sådan sakkunnig som avses i 10 kap. 8 §2 plan- och bygglagen, ska den ha skaffat sig kunskap om plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen (2011:338) med tillhörande regler.

Vad innebär det då?

Byggnadsägaren ska se till att OVK sker. Han ska sätta upp intyg på väl synlig plats, när OVK har skett. Han anlitar en kontrollant som har erhållit behörighet för att få göra OVK. Behörigheter finns av två slag riksbehörighet och lokalbehörighet. Kraven för att få riksbehörighet har Boverket listat i särskilda föreskrifter. Det finns f n tre företag som ackrediterats för att certifiera personer som söker riksbehörighet för OVK. (SP SITAC, Certifieringskontoret SWEDCERT och Det Norske Veritas Certification) Riksbehörighet finns i två olika klasser (N, K), där K är den högsta graden, som ger rätt att kontrollera alla typer av ventilationssystem. Riksbehörigheten är tidsbegränsad till fem år. Kommunens är tillsynsmyndighet för OVK (oftast via byggnadsnämnden). Lokalbehörighet kan tilldelas av kommun för viss kontroll. Denna möjlighet försvinner dock den 2 maj 2011 när nya PBL (plan- och bygglagen träder i kraft). Vid OVK avgör kontrollanten om ventilationssystemet är godtagbart eller icke. Protokoll upprättas som skickas till byggnadsägaren och byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheten som bevakar att kontroll sker och att åtgärdandet sker av noterade anmärkningar. Intyg upprättas av kontrollanten och sätts upp av byggnadsägaren. FunkiS är ett kvalitetsbegrepp för rätt utförd OVK och byggnadsägarens garanti för ett gott arbete!

Redo att sätta igång? Bli medlem idag!

Klicka på knappen till höger för att ansöka om medlemskap.