OVK

Boverkets syn på obligatorisk ventilationskontroll – OVK

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

Obligatorisk ventilationskontroll gynnar inomhusmiljön

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet var att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.

Fem nyckelord kan förklara OVK:s genomförande:

Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

Lista över Funkis-anslutna OVK-kontrollanter finner du på http://medlem.funkis.se/sokmedlem men du kan även hitta OVK-kontrollanter på Boverkets hemsida på http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade där du markerar Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK), skriver in ytterligare sökord och trycker på SÖK.

OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.

Här hittar ni FunkiS OVK-protokoll Excell för nedladdning. Observera att protokollet är låst med FunkiS logga och detta kan inte ändras då detta är FunkiS protokoll med märket för en bra utförd OVK.

Här hittar ni Funkis digitala OVK-protokoll (REQS) för nedladdning.

Funkis webbprotokoll via REQS databas är specifikt framtaget av Funkis och för dig som
Funkis medlem. läs mer på om webbprotokollets funktioner på ovan länk.

Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.