Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska skolor

Sedan införandet av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) nya metodbeskrivning och den nya vägledningen för skolor och förskolor som presenterades i oktober 2022 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon i skolor. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som vi hoppas ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att elever och personal på skolor inte utsätts för onödiga hälsorisker på sina arbetsplatser.

Handboken riktar sig till kommuner, fastigheter och skolan som arbetsgivare. Boken ger därför en översiktlig bild av regelverket och de metodbeskrivningar för radonmätning som finns. Läsaren får också tydliga och enkla tips hur en radonmätning genomförs steg för steg. Från beräkning och beställning av radondosor till utplacering, tolkning av mätresultat och rapportering.

I boken finns även beskrivet hur man går till väga om skolan/förskolan har förhöjda radonhalter och vilka nya krav som ställs på uppföljande mätningar utifrån den senaste metodbeskrivningen.

Förhöjda radonhalter vanligt i svenska skolor
Statistik baserad på radonmätningar som genomförts i drygt 1 000 skolor mellan år 2017 och 2020 visar att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m³. Statistiken bekräftar vikten av att fler skolor gör uppföljande radonmätningar som visar årsmedelvärdet under arbetstid.

– Även om många av de skolor som visat förhöjda värden har betydligt lägre radonhalter under skoltid när ventilationen är på kvarstår det faktum att det behöver göras fler uppföljande radonmätningar i våra skolor. Sannolikt finns det skolbyggnader där man behöver vidta åtgärder för att sänka radonhalten under skoltid. Med den här handboken vill vi göra det enklare för fler att genomföra en säker och effektiv radonmätning i skolmiljö, kommenterar Radonovas Johan Olsson.

Därför mäts radon på våra skolor
Radon är en hälsorisk som efter rökning är en av de vanligaste orsakerna till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor. Därför bör människans exponering för radon kontrolleras och hållas på en så låg nivå som möjligt.

Den nya handboken är gratis och kan beställas här»
För mer information om radon och radonmätning besök https://radonova.se